Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Değerlendirme ve Kalite Kurulu

Yönerge

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik planlama ve uygulama çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde eğitim-öğretim, araştırma, yönetişim, yönetim süreçleri ve idari hizmetler, toplum ve sektörlerle ilişkiler ve uluslararası ilişkiler alanlarında Rektörlük, akademik ve idari birimler ve akademik alt birimlerde akademik değerlendirme, kalite geliştirme ve stratejik planlama çalışmalarının örgütlenmesi ve yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 7. ve 65. Maddeleri

dayanağında hazırlanan, 20 Eylül 2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak

yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite

Geliştirme Yönetmeliği" ile bu Yönetmelik uyarınca kurulan Yükseköğretim Akademik

Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK)'nun hazırladığı "Yükseköğretim

Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi" ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

Akademik Birimler: Üniversitenin fakülteleri, yüksekokulları, meslek yüksekokulları, enstitüleri, konservatuarı, araştırma ve uygulama merkezleri ve diğer merkezlerini,

 

Akademik Alt Birimler: Rektörlük, fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve konservatuarda bölümleri; Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Tıp Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, İlahiyat Fakültesi'nde yer alan bölümler yanı sıra anabilim dalları ve Enstitülerde anabilim dallarını,

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK): Üniversitenin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme, stratejik planlama, kurumsal değerlendirme, dış değerlendirme, periyodik iyileştirme ve izleme süreçlerinden sorumlu kurulu,

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Alt Kurulları (ADEK Alt Kurulları):

Üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma, yönetişim, yönetim süreçleri ve idari hizmetler, toplum ve sektörlerle ilişkiler ve uluslararası ilişkiler alanlarındaki akademik değerlendirme ve kalite geliştirme, stratejik planlama, kurumsal değerlendirme, dış değerlendirme, periyodik iyileştirme ve izleme süreçlerinde ADEK ile ortak çalışan ve ona yardımcı olan, uzmanlık gerektiren konularda ve teknik ayrıntılarda öneriler getiren ve katkılarda bulunan, ve bu bağlamda akademik birimler ve idari birimler ile uzmanlık ve teknik ayrıntılar bağlamında ilişkiler oluşturup, işbirliği yaparak etkilesen kurulları,

Akademik Alt Birimler Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulları

(Akademik Alt Birim ADEK'ları): Akademik alt birimlerin eğitim-öğretim, araştırma, yönetişim, yönetim süreçleri ve idari hizmetler, toplum ve sektörlerle ilişkiler ve uluslar arası ilişkiler alanlarındaki akademik değerlendirme ve kalite geliştirme, stratejik planlama, kurumsal değerlendirme, periyodik iyileştirme ve izleme çalışmalarından sorumlu kurulları,

Akademik Birim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulları

(Akademik Birim ADEK'ları): Akademik birimlerin eğitim-öğretim, araştırma, yönetişim, yönetim süreçleri ve idari hizmetler, toplum ve sektörlerle ilişkiler ve uluslararası ilişkiler alanlarındaki akademik değerlendirme ve kalite geliştirme, stratejik planlama, kurumsal değerlendirme, periyodik iyileştirme ve izleme çalışmalarından sorumlu kurulları,

Birey Hedefleri: Akademik birimlerin, akademik alt birimlerin ve idari birimlerin

belirlemiş oldukları hedeflerini gerçekleştirmek için o birimlerde çalışan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalışmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedefleri,

Birim Hedefleri: Üniversitenin belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda akademik birimlerin, akademik alt birimlerin ve idari birimlerin ulaşmak istedikleri düzeyleri gösteren temel amaçları,

Çevre Değerlendirme: Üniversitenin stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği kurum, kuruluş ve olgulara dair çevresel koşulların değerlendirilmesini,

ş Değerlendirme: Üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma, toplum ve sektörlerle ilişkiler, uluslararası ilişkiler, yönetişim, yönetim süreçleri ve idari hizmetler kalitesinin, ilgili kurumdan bağımsız ulusal ve uluslararası değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini,

Faaliyet ve Projeler: Üniversitenin stratejik programları bağlamında stratejilerini, stratejik eylemler ile hayata geçirmesini sağlayan ve performansını gösteren faaliyetleri ve projeleri,

İdari Birimler: Üniversitenin yönetim, idari hizmet ve destek hizmetleri gören birimlerini,

İdari Birimler Kalite Geliştirme Kurulu: Üniversite Genel Sekreterliği’nin yönetim, idari hizmetler ve destek hizmetleri alanlarında kalite geliştirme ve stratejik planlama çalışmalarından sorumlu kurulunu,

İyileştirme: Üniversitece belirlenen hedefler ile bu hedeflere ulaşmak için yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilen eylemlerle elde edilen sonuçlar arasındaki sapmanın azaltılması

için yapılan çalışmaları,

İyileştirme Eylem Planı: Üniversitenin iç ve/veya dış değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları,

İzleme: Üniversite, akademik birimler, akademik alt birimler ve idari birimlerin iyileştirme ve geliştirmeye ilişkin stratejik eylemlerinin başarısını ölçme ve değerlendirme çalışmalarını,

Kalite Geliştirme: Üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma, toplum ve sektörlerle ilişkiler ve uluslararası ilişkiler faaliyetleri ile yönetişim, yönetim süreçleri ve idari hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesini,

Kaynak Planlaması: Hedeflere ulaşmak için gerekli olan fiziki, mali ve insan gücü kaynaklarının planlanmasını,

Kurum İçi Periyodik Gözden Geçirme: Üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma, toplum ve sektörlerle ilişkiler, uluslararası ilişkiler faaliyetleri ile yönetişim, yönetim süreçleri ve idari hizmetlerinin kalitesi, kalite geliştirme çalışmaları, iyileştirme faaliyetleri ve sonuçlarının dönemsel olarak değerlendirmesini,

Kurumsal Değerlendirme: Üniversitenin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreci kapsamında yaptığı öz değerlendirme ile çevre değerlendirmesi bütününü,

Kurumsal Hedefler: Üniversitenin kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal bazda belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projeleri,

Misyon: Üniversitenin kendisi, birimleri ve alt birimleri için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevleri,

Özdeğerlendirme: Üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma, toplum ve sektörlerle ilişkiler, uluslararası ilişkiler faaliyetleri ile yönetişim, yönetim süreçleri ve idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Üniversitenin görevlendireceği değerlendiriciler tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesini,

Paydaşlar: Üniversitenin öğrencileri yanı sıra mezunlarını, etkilediği ve etkilendiği meslek kuruluşları, sektörler, kurumlar ve kuruluşlar ile bunların mensuplarını,

Performans: Üniversitenin belirlediği stratejik hedeflerine ulaşabilme derecesini,

Performans Göstergesi: Üniversitenin tüm birimleri ile birlikte hedeflerine ne oranda ulaştığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurları,

Periyodik İyileştirme ve İzleme: Üniversite, akademik birimler, akademik alt birimler ve idari birimlerin yıl bazında yaptığı iyileştirme ve izleme faaliyetlerini,

Rapor 20..: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu tarafından ….. tarihinde kabul edilen

" Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu,20.." i,

Saha Ziyareti: İç ve dış değerlendiricilerin değerlendirme yapabilmek amacı ile

Üniversitede değerlendirmeler yapmalarını,

Strateji: Üniversitenin kalite geliştirme amaçları doğrultusunda iyileştirme, geliştirme ve destekleme çalışmalarında yönünü ve davranışını oluşturan yaklaşımları,

Stratejik Amaçlar: Stratejik hedefleri bağlamında Üniversite, birimleri ve alt birimlerinin gerçekleştirdiği stratejik uygulama ve eylemlerin sonuçları ölçülebilir amaçlarını,

Stratejik Alanlar: Üniversitenin akademik değerlendirme, kalite geliştirme ve stratejik planlama çalışmaları uyguladığı eğitim-öğretim, araştırma, yönetişim, yönetim süreçleri ve idari hizmetler, toplum ve sektörlerle ilişkiler ve uluslararası ilişkiler faaliyet alanlarını,

Stratejik Eylemler: Üniversite ile birimleri ve alt birimlerinin stratejik hedefler ve amaçlara ulaşmak için gerçekleştirdiği stratejik plan uygulamalarını,

Strateji Geliştirme Kurulu: Üniversite, akademik birimler, akademik alt birimler ve idari birimlerin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme faaliyetlerine stratejik planlama yaklaşımı uygulayan, stratejik programların ve eylemlerin finansmanı ve bütçelendirilmesi ile bunların Üniversite bütçesi ve ulusal plan ve programlar ile ilişkilendirilmesi görevini üstlenen kurulu,

Stratejik Hedefler: Üniversitenin vizyonu ve misyonu doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan hedefleri,

Stratejik Plan Konuları: Stratejik alanlarda, strateji sorusu "ne yapılacak"a verilen yanıtlar sonucunda ortaya çıkan konuları,

Stratejik Plan Uygulama Süreci: Yapılan eylem planlarında belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi sürecini,

Stratejik Planlama: Üniversitenin iç veya dış değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini

geliştirecek olan stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecini,

Stratejik Planlama Yol Haritası: Stratejik planlama ve uygulama çalışmalarında neyin, nasıl, kim tarafından ve hangi zaman planı ile yapılacağını belirten yol haritasını,

Stratejik Programlar: Her bir stratejik alanda, strateji soruları "nasıl yapılacak, kim yapacak, başarılı olup olunmadığı nasıl bilinecek" e verilen yanıtlar sonucu belirlenerek kurum, birim ve bireyler tarafından yürütülecek proje ve faaliyetler bütünlerini,

Strateji Soruları: Üniversite, akademik birimler, akademik alt birimler ve idari birimlerde

tüm stratejik alanlarda kalitenin gelişimi için neyin (vizyon, misyon, stratejik hedefler), nasıl

(stratejik plan, uygulama ve eylem) ve kim tarafından (stratejik eylem sahipliliği; kurum, birim, birey düzeylerinde görevler, işbirliği ve eşgüdüm) yapılacağı, başarılı olup olunmadığının nasıl bilineceği (sürekli dönemsel izleme), ve sürekli gelişimin nasıl sağlanacağı (iyileştirme, geliştirme, destekleme) sorularını,

Sorgulama ve Ölçme: Üniversitenin belirlemiş olduğu faaliyet ve projelerin ne oranda gerçekleştirildiğinin sorgulanması ve sonuçların ölçülebilir göstergelere göre belirlenmesini,

Süreç: Belirli bir amacı gerçekleştirmek için gerekli her türlü girdiyi alarak beklenen sonuçları oluşturmak için gerçekleştirilen eylemlerin zamanlamaları ile birlikte bütününü,

"SWOT" Çözümlemesi: Üniversitenin kuvvetli ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejileri geliştiren çözümlemeleri,

Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi' ni,

Uygulama Planı: Üniversitenin hedefleri ve stratejilerine dayalı olarak yapılacak olan faaliyet ve projeleri ile ilgili olarak kurum, akademik birimler ve alt birimler, idari birimlerde gerçekleştirilen süreçleri, sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları,

Vizyon: Üniversite, akademik birimler, akademik alt birimler ve idari birimlerin gelecekte ulaşmak istediği idealleri,

Yönetmelik-1: Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanarak 20.09.2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumları Akademik

Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliğini,

Yönetmelik-2: Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanarak 26.05.2006 tarihli ve

26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu İdarelerinde Stratejik

Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" i,

YÖDEK Rehberi: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite

Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) tarafından hazırlanan "Yükseköğretim Kurumlarında

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi" ni ifade eder.

 

Akademik Değerlendirme, Kalite Geliştirme ve Stratejik Planlama

Çalışmaları Örgüt Yapısı

Madde 5- Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), Yönetmelik-l' in ilgili maddelerine göre oluşturulur ve Yönetmelik-1 ile YÖDEK Rehberinde Üniversite tarafından yapılacak akademik değerlendirme, kalite geliştirme ve stratejik planlama

çalışmaları konularında esas sorumluluğu üstlenir. Kurulun sekretarya isleri Üniversitenin

Genel Sekreterliğince yürütülür.

Madde 6- Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Alt Kurulları (ADEK Alt

Kurulları )

ADEK-EÖAK: ADEK Eğitim-öğretim Alt Kurulu

ADEK-AAK: ADEK Araştırma Alt Kurulu

ADEK-YİHAK: ADEK Yönetişim, Yönetim Süreçleri ve idari Hizmetler Alt Kurulu

ADEK- TSUİAK: ADEK Toplum ve Sektörlerle İlişkiler ve Uluslararası İlişkiler Alt Kurulu olarak ADEK önerisi ile ve her birinin üye sayısı, başkanı dâhil 25'i geçmeyecek biçimde,

Üniversite Senatosu onayı ile belirlenir. Belirlenen başkanlar ve üyeler Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. ADEK Alt Kurulları üyeleri görev süreleri sonunda tekrar görevlendirilebilir. Kurulların sekretarya islerini Üniversitenin Genel Sekreterliği yürütür.

Madde 7- Akademik Birim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulları

(Akademik Birim ADEK'ları), fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları,

Konservatuar, hastaneler dahil araştırma ve uygulama merkezleri ve merkezlerde dekanlar/müdürler tarafından stratejik planlamaya dayalı akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları yapmak üzere kurulur. Bu kurulların başkanları dekanlar/müdürler olup, üyeleri dekan yardımcıları/ müdür yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri ve varsa birimin alt akademik birimlerinin tamamının Kurulda temsilini sağlayacak şekilde belirlenen diğer üyelerden oluşur. Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve konservatuar ADEK'larında Üniversite Öğrenci Konseyi tarafından önerilen birer öğrenci temsilcisi de yer alır.

 

Madde 8- Akademik alt birimlerin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme kurulları

(Akademik Alt Birim ADEK'ları), akademik alt birim başkanı başkanlığındaki bölüm/anabilim dalı kurulları üyelerinden ve bölüm/anabilim dalı öğrencileri arasından seçilecek bir öğrenci temsilcisinden oluşur.

Madde 9- İdari Birimler Kalite Geliştirme Kurulu, Üniversite Genel Sekreteri başkanlığında Üniversite Genel sekreter Yardımcısı ve daire başkanlarından oluşur. Bu Kurul,

ADEK Yönetişim, Yönetim Süreçleri ve idari Hizmetler Alt Kurulu ile yakın çalışma içinde bulunur. Fakülte, enstitü, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve konservatuar sekreterleri bu kurulun genişletilmiş toplantılarında yer alır. Daire başkanları ve akademik birim sekreterleri kalite geliştirme ve stratejik planlama çalışmalarının kendi birimlerine düşen görevlerinin sorumlusudur.

Madde 10- ADEK, ADEK Alt Kurulları, Akademik Birim ADEK'ları, Akademik Alt Birim

ADEK'ları ve İdari Birimler Kalite Geliştirme Kurulu kendi çalışmalarında önemli olduğunu belirledikleri paydaşların temsilini sağlar; paydaşların temsilcilerinin de katıldığı genişletilmiş toplantılar düzenler.

Madde 11- Strateji Geliştirme Kurulu (SGK), Üniversitenin akademik değerlendirme, kalite geliştirme ve stratejik planlama çalışmalarından sorumlu ADEK üyesi Rektör Yardımcısı ve

Üniversitenin idari ve mali isler çalışmalarından sorumlu Rektör Yardımcısı eş başkanlıklarında, ADEK tarafından belirlenen üç ADEK üyesi, Üniversite Hastaneleri

Başhekimleri, Strateji Geliştirme Dairesi, İdari ve Mali İşler Dairesi, Sağlık Kültür ve Spor

Dairesi, Yapı İşleri ve Teknik İşler Dairesi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanları, Döner Sermaye

İşletmesi Müdürü üyelikleri ile oluşur. Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya işleri Strateji

Geliştirme Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Akademik Değerlendirme, Kalite Geliştirme ve Stratejik Planlama

Çalışmalarının Yürütülmesi

Madde 12- Üniversite, akademik birimler, akademik alt birimler ve idari birimler bir bütün olarak akademik değerlendirme ve kalite geliştirme, stratejik planlama, kurumsal değerlendirme ve periyodik iyileştirme ve izleme süreçlerini yürütür. Bu süreçlerin yürütülmesinde, Yönetmelik-1 ve YÖDEK Rehberinde belirtilen usul ve esaslar ile tanımlar, göstergeler, raporlama biçimleri ve içeriklerine dair öneriler dikkate alınır.

Madde 13- ADEK, akademik birimler, akademik alt birimler ve idari birimler ile etkileşerek Üniversite bütününde akademik değerlendirme ve kalite geliştirme, stratejik planlama, kurumsal değerlendirme ve periyodik iyileştirme ve izleme süreçlerini yürütür; akademik birimler ve alt birimler ile idari birimlerde bu süreçlerin yürütülmesini sağlar ve bu amaçla gerekli desteği verir, yönlendirmeler yapar. Bu doğrultuda, misyon, vizyon ve durum saptamaları yapar, kısa (bir yıl), orta (bes yıl) ve uzun (on yıl ve daha fazla) dönemler temelinde stratejik hedefleri belirler, stratejik alanlar ve konular için durum ve performans göstergelerini saptar, projeler ve faaliyetlerden oluşan stratejik programları oluşturur, kurum hedeflerini ve stratejilerini belirler, kurum stratejik plan uygulamaları ve eylemlerine rehberlik eder, kurum bütününde periyodik iyileştirme ve izleme faaliyetlerini gerçekleştirir,

Strateji Geliştirme Kumlu ile birlikte her yıl stratejik plan ve eylem çalışmaları da dâhil akademik değerlendirme ve kalite geliştirme raporlarını hazırlar ve Üniversite Senatosuna sunar. Yükseköğretim Kurulu Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu ile ilişkileri ve eşgüdümü yürütür. ADEK her iki ayda bir en az bir kere olmak üzere toplanır, ayrıca belirlediği paydaşların da katıldığı genişletilmiş toplantılar düzenler.

Madde 14- ADEK Alt Kurulları, ADEK işbirliği ve ADEK yönlendirmesinde stratejik alanlar itibarı ile iç değerlendirme, çevre değerlendirmesi ve kurum değerlendirmesi çalışmalarına katılır; Kurumsal değerlendirme, stratejik planlama ve periyodik iyileştirme ve izleme süreçlerinin hazırlanması, planlanması ve yürütülmesine katkıda bulunur; akademik birimler ve alt birimler ile idari birimlerdeki kalite geliştirme ve stratejik planlama çalısmalarının gereksinim duyduğu temel ve ortak göstergeleri ve performans ölçütlerini YÖDEK rehberinde yer alan ve Ek l'de sunulanlara gerekli gördüğü eklemeleri yaparak sunar; değerlendirme ve "SWOT" dâhil çözümleme yaklaşımları ve yöntemlerini belirler; akademik birimler, alt birimler ve idari birimlerin ADEK'na sunacağı yıllık akademik değerlendirme ve kalite geliştirme raporları ile stratejik planlama ve uygulama raporlarını biçim ve içerik olarak inceler ve ADEK'na görüslerini bildirir. ADEK Alt Kurulları her iki ayda bir en az bir kere olmak üzere toplanır, ayrıca belirlediği paydaşların da katıldığı genişletilmiş toplantılar düzenler.

Madde 15- Akademik Birim ADEK'ları, ADEK tarafından kendileri ile etkileşerek kendilerine sunulan kurum temelindeki stratejik hedeflere, stratejik plan konularına, stratejik programlara ve stratejik uygulama ve eylemleri içeren stratejilere uygun olarak birim hedefleri ve birey hedeflerini ve bunları ifade eden birim stratejik amaçlarını oluşturur; birimce gerçekleştirilecek akademik değerlendirme ve kalite geliştirme, stratejik planlama ve uygulama, izleme ve iyileştirme çalışmalarını yapar. Durum değerlendirmesi ve performans ölçümlerinde ADEK tarafından belirlenen göstergeler ve ölçütlere gerekli gördüğü eklemeleri yapabilir. Akademik değerlendirme ve kalite geliştirme, stratejik planlama, iyileştirme izleme çalışmalarını, kendine bağlı akademik alt birimlerin katılımı ve benzer çalışmaların akademik

alt birimlerde onların stratejik amaçları doğrultusunda yapılmasını sağlayarak oluşturur.

Birimin her yıla ait akademik değerlendirme ve kalite geliştirme raporunu, stratejik plan ve uygulama raporu ile birlikte bir sonraki yılın Ocak ayı içinde ADEK'na sunar. Akademik

Birim ADEK'ları her iki ayda bir en az bir kere olmak üzere toplanır, ayrıca belirlediği paydaşların da katıldığı genişletilmiş toplantılar düzenler.

Madde 16- Akademik Alt Birim ADEK'ları, akademik birimler tarafından akademik değerlendirme ve kalite geliştirme, stratejik planlama, kurumsal değerlendirme ve periyodik iyileştirme ve izleme çalışmalarında kendileri ile etkileşerek oluşturulan ve kendilerine sunulan kurum ve birim stratejik hedeflerini alt birim stratejik amaçlar ifadelerine dönüştürür; durum saptaması ve performans değerlendirmeleri için ADEK ve Akademik Birim ADEK tarafından saptananlara ek olarak belirleyebilecegi göstergelerle birlikte tüm göstergeler ve

performans ölçütleri için ölçümler yapar; sonuçları net ve ölçülebilir stratejik amaçlar saptar ve bunlar için uygulamaları ve eylemleri gerçekleştirir; her yıla ait alt birim akademik değerlendirme ve kalite geliştirme raporunu stratejik planlama ve uygulama raporu ile birlikte o yılın sonunda bağlı olduğu Akademik Birim ADEK'na sunar. Akademik Alt Birim ADEK'ları her iki ayda bir en az bir kere olmak üzere toplanır, ayrıca belirlediği paydaşların da katılımı ile genişletilmiş toplantılar düzenler.

Madde 17- İdari Birimler Kalite Geliştirme Kurulu, ADEK İdari Hizmetler Alt Kurulu ile yakın çalışma içinde, stratejik alanların tümünde yönetişim, yönetim süreçleri ve idari hizmetlerin etkisi ve katkısını dikkate alarak idari birimlerin ve bireylerin hedeflerini içeren stratejik amaçlarını belirler; bu amaçlara ulaşılması için gerekli stratejik planlama ve uygulama süreçlerini yürütür; her iki ayda bir en az bir kere olmak üzere toplanır, akademik birimlerin sekreterlerinin de katıldığı genişletilmiş toplantılar düzenler; yıllık kalite geliştirme ve stratejik plan raporlarını o yılın sonunda ADEK' na sunar.

Madde 18- Strateji Geliştirme Kurulu, ADEK ile birlikte Üniversitenin stratejik planlama

ve uygulama sürecinin hazırlanması ve yürütülmesinden sorumlu olup, aynı zamanda

Yönetmelik-2'nin kamu kuruluşları için stratejik planlama konusunda bir stratejik planlama kurulu olarak kendisinden Üniversite adına beklenen tüm çalışmaları yapar. Bu bağlamda,

Üniversite, akademik birimleri ve alt birimleri ve idari birimlerinin her stratejik eylemine bir stratejik faaliyet ve proje olarak kaynak planlaması yapar; bu amaçla kısa, orta ve uzun dönemler bakımından Üniversite, birimler ve alt birimlerin stratejik planlama ve uygulamalarının gerektirdiği finansmanı, cari ve yatırım harcamaları bütçelemesini, bunların ulusal planlar ve programlar ile ilişkilendirilerek gerçekleştirilmesi çalışmalarını yürütür.

ADEK'na kurum hedefleri doğrultusunda uygulamaların yapılabilirliği konusunda gerekli

periyotlarla görüşler verir, Üniversitenin yıllık akademik değerlendirme ve kalite geliştirme

raporlarının ve stratejik plan raporlarının oluşturulmasında ADEK ile birlikte çalışır. Strateji

Geliştirme Kurulu her iki ayda bir en az bir kere olmak üzere toplanır

Yürütme

Madde 19- Bu Yönerge, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanarak 18.05.2012 tarihinde yürürlüğe girmistir.

Madde 20- Bu Yönergeyi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.