Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Değerlendirme ve Kalite Kurulu

Toplantılar

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Özdemir ve Prof. Dr. Şükriye Aras Hisar'ın katıldığı ADEK Toplantısında ADEK Kurulu üyelerine yapılan çalışmalar hakkında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükriye Aras Hisar tarafından bilgi verildi. 

Prof. Dr. Şükriye Aras Hisar toplantıda;

Üniversitemiz ADEK Web SAYFASI (adek.comu.edu.tr oluşturulduğunu, öğrenci memnuniyet ve mezun öğrenci memnuniyet anketleri hazırlanarak uygulamaya konulduğunu,

İdari Personel ve Akademik Personel memnuniyet anketleri hazırlanma aşamasında olduğunu ve akademik ve idari birimlere uygulanmak üzere gönderileceğini,

ADEK Yönergesi'nin Senatomuzca kabül edilip ve yürürlüğe konulduğunu, 

ayrıca birimlerimizden SWOT analizlerini ve Vizyon Misyon Çalışmalarını yapmalarının istendiğini belirtti.

Sonrasında Prof. Dr. Dinçay Köksal'a, ADEK ile ilgili yapılaması gereken öncelikli işler hakkında açıklamalar yapmak üzere söz verdi. Köksal, Üniversitemiz ADEK Yapılanması hakkında ve yeni oluşturulan Strateji Planlama Kurulu hakkında bilgi verdi. Üniversitemizin 2013- 2017 Startejik Planını oluştururken izlenencek adımları ve sorumlu birim ve komisyonların görev tanımlarının yapılacağı Stratejik Planlama Yönergesinin hazırlanması gerektiğini, ayrıca YÖDEK Rehberinde yer alan Performans göstergelerine ek olarak üniversitemizin performans göstergelerinin belirlenmesi gerektiğini, Üniversitemizin Kalite Standartlarının oluşturulması ve Kalite El Kitabının çıkarılması gerektiğini söyledi. 

Toplantı da ayrıca Üniversitemiz Yönetimine sunulmak üzere ADEK Alt Kurulları oluşturuldu.